logo

online.fsm.am
Այլ կազմակերպություն

Ստորև ներկայացված են այն պահանջները, որոնք ուղղված են այլ ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ:

2018թ.-ի պահանջ՝ ուղղված վարկային կազմակերպության դեմ՝ կապված կազմակերպության կողմից տույժերի կիրառման հետ

Հաճախորդը վարկային կազմակերպությունում ունի երկու սպառողական վարկ՝ ձևակերպված online տարբերակով: Երկու վարկերի հերթական մարման օրերն եղել է 17.09.2017թ.-ը, որը համընկել է ոչ աշխատանքային օրվա հետ (կիրակի օր), որին էլ հաջորդել է ևս մեկ ոչ աշխատանքային օր (հիշատակի օր): Վարկի մարումը կատարվել է ոչ աշխատանքային օրվան անմիջապես հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, ինչպես նախատեսված է օրենքով, սակայն վարկը ժամկետանցվել է, քանի որ հաճախորդը պայմանագրով նախատեսված օրը վճարում չի կատարվել: Հաճախորդն օգտվել է վճարման տարբերակն ընտրելու իր իրավունքից և ընտրել բանկում վճարում կատարելու տարբերակը: Քանի որ բանկը, ինչպես և Կազմակերպությունը ոչ աշխատանքային օրերին չեն աշխատել, ուստի վճարումը կատարվել է առաջին իսկ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ըստ Հաճախորդի՝ բոլոր տարբերակներն էլ նախատեսված են Հաճախորդի հարմարավետության համար և հաճախորդը ընտրել է վերջինիս ամենահարմար եղանակով:
Հաշտարարին ուղղված իր պահանջ-դիմումում Հաճախորդը պահանջում է, որ Կազմակերպությունը վերադարձնի անհիմն գանձված 666.22 ՀՀ դրամ տույժերը, հետագա վարկի մարումները կատարի ճիշտ՝ առանց տույժի և տուգանքի: Կարդալ ավելին․․․

2018թ.-ի պահանջ՝ ուղղված վարկային կազմակերպության դեմ՝ «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների խախտման վերաբերյալ

Հաճախորդի և Կազմակերպության միջև 15.04.2016թ.-ին կնքվել է վարկային պայմանագիր, որի համաձայն՝ վարկի գումարը կազմել է 1,500,000 ՀՀ դրամ՝ տարեկան 24% տոկոսադրույքով, տարեկան փաստացի 66.9665% տոկոսադրույքով: Վաղաժամկետ վարկային մարումներ է կատարել Հաճախորդը և պահանջ-դիմումը ներկայացնելու պահին մարել է գրեթե 1,140,000 ՀՀ դրամ վարկի մայր գումարից, ինչպես նաև համապատասխան տոկոսագումարները: Պայմանագրի 1.8 կետի համաձայն՝ Հաճախորդը Կազմակերպությանը վճարում է ամսական վճար վարկի գումարի 1.1%-ի չափով, որը կազմում է ամսական 16,500 ՀՀ դրամ: Ըստ Հաճախորդի՝ նա վճարման ժամանակացույցով նախատեսված վճարումները վաղաժամկետ է կատարել, և իր վարկի գումարը նվազել է, սակայն այս ողջ ընթացքում Կազմակերպության կողմից դա հաշվի չի առնվել և անկախ վարկի գումարի մնացորդից՝ ամսական շարունակվում են գանձվել նույն՝ 16,500 ՀՀ դրամի չափով սպասարկման վճարները: Ըստ Հաճախորդի՝ «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասը նախատեսում է, որ սպառողի կողմից կրեդիտավորման պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու) դեպքում համամասնորեն նվազեցվում է սպառողի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը: Կազմակերպությունը Հաճախորդի վարկի ամսական սպասարկման վճարները համամասնորեն չի նվազեցնում, որն ըստ Հաճախորդի վերոնշյալ օրենքի խախտում է: Կազմակերպությունը Հաճախորդից ավել սպասարկման վճարներ է գանձել 67,500 ՀՀ դրամի չափով: Հաճախորդը գտնում է, որ վերոնշյալ խախտման համար «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի ուժով Կազմակերպությունը պետք է իրեն հատուցի նաև առանձին 300,000 ՀՀ դրամ։
Հաշտարարին ուղղված իր պահանջ-դիմումում Հաճախորդը պահանջում է Կազմակերպությունից վերադարձնել ամսական սպասարկման վճարներից անհիմն հաշվարկված 67,500 ՀՀ դրամ գումարը, ինչպես նաև տրամադրել «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված 300,000 ՀՀ դրամ տուժանքի գումարը: Կարդալ ավելին․․․

2018թ.-ի պահանջ՝ ուղղված վարկային կազմակերպության դեմ՝ վերջինիս կողմից քաղվածքների չտրամադրման վերաբերյալ

Հաճախորդի և Վարկային կազմակերպության միջև 20.11.2017թ. կնքվել է վարկային պայմանագիր, որով Ընկերությունը Հաճախորդին տրամադրել է 500,000 ՀՀ դրամ վարկ՝ տարեկան 24 տոկոս տոկոսադրույքով։ Պայմանագրի համաձայն պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի կրեդիտավորողի տարածքում։ Հաճախորդը, վկայակոչելով «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ մասերը, նշել է, որ Հաճախորդը 03.03.2019թ.-ին այցելել է Ընկերություն և պահանջել է տրամադրել իր քաղվածքները, ինչի կապակցությամբ Ընկերությունը տրամադրել է քաղվածքը, որը տրամադրված է 469 օրվա համար։ Ըստ Հաճախորդի կրեդիտավորողի կողմից խախտվել է՝ նվազագույնը երեսնօրյա պարբերականությամբ քաղվածք տրամադրելու պահանջը, ինչի կապակցությամբ Հաճախորդը 04.03.2019թ.-ին բողոք-պահանջ է ներկայացրել Ընկերությանը, որով պահանջել է վճարել 300,000 ՀՀ դրամ՝ սահմանված պարբերականությամբ քաղվածք չտալու համար։ Ի պատասխան ստացվել է Ընկերության գրությունը, որով Հաճախորդի պահանջը մերժվել է։
Հաշտարարին ուղղված իր պահանջ-դիմումում Հաճախորդը պահանջել է, որ Հաշտարարը որոշում կայացնի Ընկերության կողմից 17-րդ հոդվածով նախատեսված իր իրավունքի խախտման համար 300,000 (երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ վճարելու վերաբերյալ։ Կարդալ ավելին․․․