logo

online.fsm.am
Բանկ

Ստորև ներկայացված են այն պահանջները, որոնք ուղղված են բանկերի դեմ:

2018թ.-ի պահանջ՝ ուղղված Բանկի դեմ՝ կապված «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների հետ

08.12.2016թ.-ին Բանկի և Հաճախորդի միջև կնքվել է Վարկային պայմանագիրը, որի շրջանակներում Հաճախորդին տրամադրվել է 1,500,000 ՀՀ դրամ վարկ 20 տոկոս տոկոսադրույքով: Հաճախորդը, վկայակոչելով «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերը, նշել է, որ Հաճախորդը չի հրաժարվել «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված տեղեկատվությունը փոստային կապի միջոցով ստանալու իր իրավունքից, ինչից հետևում է, որ կրեդիտավորողը պարտավոր է նշված տեղեկությունները տրամադրել հենց այդ եղանակով։
Հաճախորդը նշել է, որ պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև դիմումի ներկայացման օրը Բանկը Հաճախորդին սահմանված եղանակով չի տրամադրել հետևյալ տեղեկատվությունները.
1. 17.02.2017թ. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհըրդի կողմից ընդունվել է թիվ 45-Ն որոշումը, որով փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 28.07.2009թ. թիվ 225-Ն որոշման մեջ։
2. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից 02.03.2018թ. ընդունվել է թիվ 21-Ն որոշումը, որով փոփոխություններ են կատարվել ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 28.07.2009թ. թիվ 229-Ն որոշման մեջ։
3. Բանկի կողմից 24.09.2018թ. հաստատվել է Բանկի Հաճախորդների բողոքների քննարկման ընթացակարգը։
4. Բանկը կատարել է վարկային պայմանների փոփոխություն, որի մասին չի տեղեկացրել Հաճախորդին։
Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմումով Հաճախորդը Բանկից պահանջել է «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված իր իրավունքի խախտման համար տրամադրել 300,000 (երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ։ Կարդալ ավելին․․․

2018թ.-ի պահանջ՝ ուղղված Բանկի դեմ՝ վարկի վաղաժամկետ մարում կատարելու վերաբերյալ

Հաճախորդի և Բանկի միջև կնքվել է վարկային պայմանագիր: Հաճախորդը պարտաճանաչ իրականացրել է մարումները: 2017թ. նոյեմբերի 29-ին 350 ԱՄՆ դոլար միանվագ վճարում է իրականացրել, որով վարկն ամբողջական մարվել է: Վճարման հանձնարարականում հստակ նշված է եղել վարկի ամբողջական մարում: Բանկի աշխատակցին Հաճախորդը հարցրել է, թե արդյոք ունի այլ վճարում, և ստացել է վերջինիս հավաստիացումը, որ պարտավորությունները մարված են: Այլ խնդրի բերումով պարզել է, որ ունի ժամկետանց պարտավորություններ: Պարզվել է, որ աշխատակիցը վճարված գումարը ոչ թե մուտքագրել է վարկային հաշվին, որպես վարկի մարում, այլ մուտքագրել է դոլարային հաշվին և դրանից շարունակել ամսական գանձումները: Հաճախորդը դրա մասին տեղյակ չի եղել, քանի որ վճարման հանձնարարականում նշված է եղել վարկի վաղաժամկետ մարում: Բանկի բազմաթիվ աշխատակիցներ ընդունել են, որ դա եղել է իրեն սպասարկող աշխատակցի սխալը, անգամ իրեն հուշել են ինչպես կազմել դիմումը, որ խնդիրն առավել արդյունավետ հանգուցալուծում ստանա: Այս ընթացքում ժամկետանցված գումարը ստիպված վճարել է, որ ժամկետանցման օրերն էլ ավելի չավելանան: Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմումով Հաճախորդը պահանջում է, որ Բանկը իրենից չպահանջի գումարի մարում, ընդհանուր առմամբ 70 ԱՄՆ դոլարի չափով, համարի վարկը մարված և կատարի վարկային ռիսկի վերադասակարգում: Կարդալ ավելին․․․

2018թ.-ի պահանջ՝ ուղղված Բանկի դեմ՝ կապված վարկի տոկոսադրույքի բարձրացման հետ

Համաձայն ներկայացված պահանջի՝ 30.11.2018թ. Հաճախորդի և Բանկի միջև կնքվել է վարկային պայմանագիր, համաձայն վարկի գումարը կազմել է 29,880,000 ՀՀ դրամ: Վարկը տրամադրվել է 180 ամիս ժամկետով, տարեկան 8 անվանական տոկոսադրույքով: Վարկային պայմանագրի համաձայն՝ Բանկի և Հաճախորդի գործատուի միջև 01.09.2014թ.-ին կնքված համաձայնագրի գործողության և Հաճախորդի՝ տվ յալ կազմակերպությունում աշխատելու ընթացքում վարկի նկատմամբ կիրառվում է արտոնյալ անվանական տոկոսադրույք՝ Բանկի հաշվարկային տոկոսադրույքից հանած 1,5 տոկոս տարեկան: Բանկի հաշվարկային տոկոսադրույքը 9.5 տոկոս է կազմել, որից հանելով արտոնյալ 1,5 տոկոսը, անվանական տոկոսադրույքը կազմել է 8 տոկոս: 09.02.2019թ.-ին Բանկից Հաճախորդը ստացել է ծանուցում այն մասին, որ որպես կազմակերպության աշխատակից բանավոր կերպով խոստացել է ներկայացնել Բանկի և Կազմակերպության միջև կնքված համաձայնագրի համապատասխան տեղեկանք՝ վարկավորման համար, ինչը չի իրականացրել, որի արդյունքում էլ 16.02.2019թ.-ից վարկի անվանական տոկոսադրույքը կազմելու է 11 տոկոս: Հաճախորդը նշել է, որ տեղեկանք ներկայացրել է Բանկ, որը բավարար է համարվել, քանի որ վարկը տրամադրվել է արտոնյալ պայմաններով, իսկ բանավոր կերպով որևէ խոստում չի եղել: Ինչ վերաբերում է պայմանագրով սահմանված կարգով անվանական տոկոսադրույքի փոփոխությանը, ապա Հաճախորդի կողմից պայմանագրի որևէ խախտում թույլ չի տրվել, որի արդյունքում էլ վարկի տոկոսադրույքը կբարձրանար: Հաճախորդը նշել է, որ Պայմանագրի հավելված 1-ի համաձայն՝ ՀՀ դրամով հաշվարկային դրույքը հավասար է ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված վերաֆինանսավորման (Ռեպո) տոկոսադրույքին գումարած ֆիքսված մարժա: 30.01.2019թ. Ռեպո տոկոսադրույքը նույնիսկ նվազել է:
Հաշտարարին ուղղված պահանջ-դիմումով Հաճախորդը խնդրել է, որ Բանկը վարկի անվանական տոկոսադրույքը թողնի վարկային պայմանագրով սահմանված տոկոսը, ինչպես նաև հատուցի տոկոսադրույքի բարձրացման արդյունքում իր կրած վնասը, որը պահանջի ներկայացման պահին կազմում է 54,000 ՀՀ դրամ: Կարդալ ավելին․․․

2018թ.-ի պահանջ՝ ուղղված Բանկի դեմ՝ բանկային հաշիվների քաղվածքները Հաճախորդին չտրամադրելու վերաբերյալ

Հաճախորդը Բանկի հետ 27.06.2015թ.-ին կնքել է վճարային քարտով հաշվի բացման, վճարային քարտի թողարկման և սպասարկման վերաբերյալ պայմանագիր: Հաճախորդը նշել է, որ պայմանագրի կնքումից մինչ պահանջ-դիմումի ներկայացման օրը չի ստացել պայմանագրով և օրենքով նախատեսված անվճար տրամադրվող ամենամսյա քաղվածքները: Հաճախորդը նշել է նաև, որ երբ դիմել է Բանկին՝ իրեն հասանելիք բոլոր քաղվածքները ստանալու համար, իրեն պատասխանել են, որ քաղվածք տրամադրելը վճարովի է և արժի 5000 ՀՀ դրամ: Հաճախորդի տեղեկացմամբ չնայած ինքը դեմ է եղել վճարելուն, այնուամենայնիվ վճարել է, քանի որ իրեն անհրաժեշտ էր քաղվածքը: Ըստ Հաճախորդի՝ Բանկը, չտրամադրելով 30 օրյա պարբերականությամբ տրամադրման ենթակա հաշվի քաղվածքները, խախտել է «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքը, որով որպես տուգանք նախատեսված է 300,000 ՀՀ դրամ:
Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմումով Հաճախորդը պահանջել է, որ Բանկը վճարի «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված տուգանքը՝ յուրաքանչյուր ամսվա չտրամադրված քաղվածքների համար՝ յուրաքանչյուր խախտման դեպքի համար 300,000 ՀՀ դրամի չափով /ընդհանուր 3,600,000 ՀՀ դրամ/, ինչպես նաև վերադարձնի քաղվածքների համար իրենից գանձված 5,000 ՀՀ դրամը: Կարդալ ավելին․․․