logo

online.fsm.am
Քննության ենթակա բողոքներ

1. Դուք հանդիսանում եք

ֆիզիկական անձ
իրավաբանական անձՀաշտարարը իրավասու չէ քննել Ձեր պահանջը: 

Հաշտարարը իրավասու է քննել միայն ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող պահանջները` համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի:2. Հանդիսանում եք արդյո՞ք ֆինանսական համակարգի Հաճախորդ (կամ Հաճախորդի կողմից լիազորված անձ)

Այո
ՈչՀաշտարարը իրավասու չէ քննել Ձեր պահանջը: 

Հաշտարարը իրավասու է քննել միայն այն պահանջները, որոնք ներկայացվում են Ֆինանսական համակարգի Հաճախորդների կողմից: 
Ֆինանսական համակարգի Հաճախորդ է հանդիսանում այն ֆիզիկական անձը, որն օգտվում է Ֆինանսական կազմակերպության ծառայություններից կամ դիմում է դրանցից օգտվելու համար: 


ՀԻՇԵՑՈՒՄ: 

«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի շրջանակներում Հաճախորդ է հանդիսանում այդ թվում` անձը, ով հանդիսանում է տուժող կողմ ԱՊՊԱ-ի շրջանակներում, Հաճախորդ չի հանդիսանում, օրինակ` Երաշխավորը, քանի որ վերջինս չի օգտվում Ֆինանսական կազմակերպության ծառայություններից կամ չի դիմում դրանցից օգտվելու համար, այլ պարզապես հանդիսանում է պարտապանի կողմից պարտավորությունների կատարումը երաշխավորող անձ:


3. Ձեր խնդիրը կապված է ա՞յն Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ, որոնք գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա են ստանում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից:

Այո
ՈչՀաշտարարը իրավասու չէ քննել Ձեր պահանջը: 

Հաշտարարը իրավասու է քննել միայն այն պահանջները, որոնք ներկայացվում են ՀՀ տարածքում գործող և ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված լիցենզիա ունեցող կազմակերպությունների դեմ` բացառությամբ արտարժույթի առքուվաճառքի սակարկությունների լիցենզիա և վճարային գործարքների և վճարահաշվարկային փաստաթղթերի պրոցեսինգի ու քլիրինգի լիցենզիա ստացած անձանց:4. Ձեր խնդիրը ծագել է

02.08.2008թ.-ից հետո
Մինչև 02.08.2008թ.Հաշտարարը իրավասու չէ քննել Ձեր պահանջը: 

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի (օրենքն ուժի մեջ է մտել 02.08.2008թ.-ին)`Հաշտարարը իրավասու է քննել այն պահանջները, որոնց համար հիմք համարվող գործողությունները կամ անգործությունը տեղի են ունեցել օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո:5․ Արդյո՞ք Ձեր բողոք-պահանջը պարունակում է գույքային պահանջ

Այո
ՈչՀաշտարարը իրավասու չէ քննել Ձեր պահանջը: 

Հաշտարարը կարող է քննել Ձեր բողոք-պահանջը, եթե Ֆինանսական կազմակերպության գործողությունների կամ անգործության արդյունքում Դուք կրել եք կամ կրում եք գույքային/դրամական վնաս: Հաշտարարի գրասենյակը իրավասու չէ քննել Ձեր բողոքը, եթե այն կապված է Ֆինանսական կազմակերպության աշխատակիցների սպասարկման որակի հետ կամ ցանկացած դժգոհության, որը չի պարունակում գույքային/դրամական պահանջ:6. Առկա է արդյո՞ք Ձեր և ֆինանսական կազմակերպության միջև նույն պահանջի առարկայի վերաբերյալ դատարանի կամ արբիտրաժային տրիբունալի վճիռ

Այո
Ոչ


Հաշտարարը իրավասու չէ քննել Ձեր պահանջը: 

 Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի` Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը մերժում է պահանջի քննությունը, եթե Ձեր և ֆինանսական կազմակերպության միջև նույն պահանջի առարկայի վերաբերյալ առկա է դատարանի կամ արբիտրաժային տրիբունալի վճիռ:
7. Արդյո՞ք ներկայացվող պահանջը գտնվում է դատարանի կամ արբիտրաժային տրիբունալի վարույթում

Այո
Ոչ


Հաշտարարը իրավասու չէ քննել Ձեր պահանջը: 

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի` Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը մերժում է պահանջի քննությունը, եթե Ձեր և ֆինանսական կազմակերպության միջև նույն պահանջի առարկայի վերաբերյալ առկա է դատարանի կամ արբիտրաժային տրիբունալի վճիռ:
8. Ներկայացրել եք արդյո՞ք Ձեր բողոք-պահանջը ֆինանսական կազմակերպությանը

Այո
ՈչՀաշտարարը իրավասու չէ քննել Ձեր պահանջը, քանի դեռ Դուք չեք ներկայացրել Ձեր բողոք-պահանջը Ֆինանսական կազմակերպությանը:

  • Մինչ Ձեր խնդիրը Հաշտարարին ներկայացնելը, անհրաժեշտ է դիմել Ֆինանսական կազմակերպությանը գրավոր կամ կազմակերպության համար ընդունելի տարբերակով Ձեր իրավունքի խախտման պահից մեկ տարվա ընթացքում
  • Ֆինանսական կազմակերպությունը Ձեր բողոք-պահանջին պետք է պատասխանի 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում
  • Ֆինանսական կազմակերպության վերջնական պատասխանը ստանալու պահից կամ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում այն չստանալու դեպքում Դուք իրավունք եք ձեռք բերում 6 ամսվա ընթացքում դիմել Հաշտարարին

ՀԻՇԵՑՈՒՄ: 

Հաշտարարը կարող է քննել Ձեր պահանջը, եթե այն պարունակում է 10 (տասը) միլիոն ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթով գումարը չգերազանցող գույքային պահանջ: Հաշտարարն իրավասու է քննել Ձեր պահանջը, եթե այն ներկայացվում է Ձեր բողոք-պահանջին ֆինանսական կազմակերպության պատասխանը ստանալուց կամ սահմանված ժամկետում այն չստանալուց հետո 6 ամսյա ժամկետում: 


9. Ձեր պահանջն արդե՞ն քննվել է Հաշտարարի կողմից, և արդյո՞ք դրա վերաբերյալ առկա է որոշում

Այո
Ոչ


Հաշտարարը իրավասու չէ քննել Ձեր պահանջը: 

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի` Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը մերժում է պահանջի քննությունը, եթե Ձեր պահանջն արդեն իսկ քննվել է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կողմից, և դրա վերաբերյալ առկա է Հաշտարարի`պահանջը բավարարելու, մասնակի բավարարելու կամ մերժելու մասին որոշում: